Twitter response:
Fiku Miku - Sala zabaw

Nowo otwarta, jedyna na Radogoszczu sala zabaw dla dzieci!!! ZAPRASZAMY :-)

Regulamin

REGULAMIN SALI ZABAW „FIKU MIKU”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Sali Zabaw „FIKU MIKU”.
 2. Przed wejściem na teren Sali Zabaw „FIKU MIKU” należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, cennikiem usług oraz pobrać kartę wstępu.
 3. Wejście na teren Sali Zabaw „FIKU MIKU” oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu i zgodę na jego przestrzeganie oraz przestrzeganie regulaminów i zasad korzystania z poszczególnych atrakcji znajdujących się na terenie obiektu.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

 1. Sala Zabaw „FIKU MIKU” przeznaczona jest dla dzieci do 12 roku życia.
 2. Dziecko wchodzi na teren Sali Zabaw „FIKU MIKU” wyłącznie w towarzystwie rodzica lub pełnoletniego opiekuna, w trakcie pobytu pozostaje pod jego ścisłą opieką oraz korzysta z atrakcji i urządzeń pod jego nadzorem.
 3. Rodzic/opiekun może bawić się wraz z dzieckiem w Sali Zabaw „FIKU MIKU”. Ze względu na przeznaczenie urządzeń rodzic/opiekun może korzystać z urządzeń obiektu tylko w ramach asekuracji dziecka.
 4. Dzieci oraz rodzice/opiekunowie przed wejściem na teren Sali Zabaw „FIKU MIKU” zobowiązani są do zdjęcia obuwia lub założenia ochraniaczy na obuwie pod rygorem odmowy wstępu na teren obiektu. Ze względów bezpieczeństwa oraz przepisów BHP na terenie Sali Zabaw „FIKU MIKU” nie wolno chodzić boso, również w okresie letnim (konieczne jest założenie skarpetek lub ochraniaczy na buty) – pod rygorem odmowy wstępu na teren obiektu.
 5. Rodzic/opiekun odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartość kieszeni dzieci zostały opróżnione i pozostały poza terenem Sali Zabaw „FIKU MIKU” przeznaczonym do zabawy. Należy zdjąć łańcuszki, kolczyki oraz inne ozdoby mogące stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla dzieci bawiących się w obiekcie.
 6. Na terenie Sali Zabaw „FIKU MIKU” należy bezwzględnie stosować się do zaleceń oraz uwag instrukcji pracowników.
 7. Przed przystąpieniem do korzystania z obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie Sali Zabaw „FIKU MIKU” opiekun lub rodzic dziecka zobowiązany jest zapoznać oraz poinstruować dziecko w zakresie prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze znajdujących się na terenie Sali Zabaw „FIKU MIKU” urządzeń i przyrządów oraz o niedozwolonych zachowaniach określonych w pkt. 11 niniejszego Regulaminu. W przypadku wątpliwości lub niejasności personel sali zabaw zobowiązany jest udzielić wszelkich objaśnień co do sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń sali zabaw.
 8. Na terenie Sali Zabaw „FIKU MIKU” zabrania się podejmowania zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka lub jego rodzica/opiekuna, w szczególności:
 • popychania innych dzieci,
 • bójek
  • wyrzucania piłeczek z basenu,
  • wnoszenia jedzenia i napojów do strefy zabaw,
  • jedzenia, żucia gum oraz picia podczas zabawy (grozi to zadławieniem),
  • wchodzenia na zewnętrzne części konstrukcji/ogrodzenia placu zabaw,
  • korzystania z urządzeń i wyposażenia placu zabaw w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
  • wnoszenia na teren Sali Zabaw „FIKU MIKU” przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu,
  • wynoszenia zabawek z Sali Zabaw „FIKU MIKU” oraz wnoszenia swoich zabawek na teren obiektu.
 1. Instrukcje korzystania z poszczególnych urządzeń, zabaw i atrakcji mogą wprowadzać ograniczenia wieku, wzrostu lub ciężaru w korzystaniu z poszczególnych urządzeń lub atrakcji Sali Zabaw „FIKU MIKU”.
 2. Konstrukcja zabawowa znajdująca się w Sali Zabaw „FIKU MIKU” (tzw. małpi gaj) przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3-go roku życia. Dzieci do 3-go roku mogą korzystać z konstrukcji wyłącznie pod stałą opieką rodzica/opiekuna (w tym celu zezwala się rodzicowi/opiekunowi na przebywanie wraz z dzieckiem na górnych poziomach konstrukcji).
 3. W trosce o bezpieczeństwo sanitarne zabrania się wnoszenia na teren obiektu własnych artykułów spożywczych oraz napojów niezakupionych w Sali Zabaw „FIKU MIKU”.
 4. Wszelka konsumpcja może odbywać się wyłącznie przy stolikach w miejscach do tego wydzielonych.
 5. Na terenie Sali Zabaw „FIKU MIKU” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów), spożywania alkoholu i środków odurzających. Na terenie Sali Zabaw „FIKU MIKU” zabrania się przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających pod rygorem wyproszenia z obiektu.
 6. W trosce o zdrowie klientów Sali Zabaw „FIKU MIKU” oraz pracowników zabrania się korzystania z obiektu przez dzieci chore, przeziębione oraz z opatrunkiem gipsowym.
 7. Pracownicy Sali Zabaw „FIKU MIKU” nie zapewniają opieki ani nadzoru nad dziećmi korzystającymi z obiektu (nie dotyczy dzieci pozostawionych w Sali zabaw pod nadzorem personelu, za które została uiszczona dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem). Zabrania się pozostawienia dziecka na terenie Sali Zabaw „FIKU MIKU” bez opieki osoby dorosłej. W przypadku pozostawienia dziecka w Sali Zabaw „FIKU MIKU” pod nadzorem personelu i nieodebrania go do czasu zamknięcia obiektu, pracownik Sali Zabaw „FIKU MIKU” poinformuje o tym fakcie właściwe organy.
 8. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich dzieci i użytkowników Sali Zabaw „FIKU MIKU”, zważywszy na przeznaczenie urządzeń znajdujących się na terenie obiektu oraz związane z ich użytkowaniem wymogi bezpieczeństwa zabronione jest pozostawienie na terenie Sali Zabaw „FIKU MIKU” pod nadzorem personelu dzieci, które nie ukończyły 4 roku życia oraz dzieci niepełnosprawnych.
 9. Opiekunowie lub rodzic, pozostawiający dziecko pod nadzorem personelu w Sali Zabaw „FIKU MIKU” zobowiązani są uzupełnić stosowne oświadczenie, zapisując na nim swoje dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu. W przypadku odmowy uzupełnienia oświadczenia zabrania się pozostawienia dziecka w obiekcie pod nadzorem personelu.
 10. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminów poszczególnych urządzeń oraz zachowujące się niekulturalnie lub agresywnie zostaną wyproszone z Sali Zabaw „FIKU MIKU”. W takim przypadku nie przysługuje zwrot całości ani części ceny biletu.

OPŁATY

 1. Korzystanie z Sali Zabaw „FIKU MIKU” oraz znajdujących się na jej terenie urządzeń oraz przyrządów jest płatne.
 2. Opłata za korzystanie z Sali Zabaw „FIKU MIKU” pobierana jest wyłącznie za udostępnienie obiektu i znajdujących się na jego terenie urządzeń i przyrządów do korzystania przez dzieci oraz ich opiekunów lub/i rodziców.
 3. Z Sali Zabaw „FIKU MIKU” mogą korzystać wyłącznie dzieci z wykupionym biletem wstępu. Wyjątek stanowią dzieci kilkumiesięczne (jeszcze niechodzące), które są przy okazji z rodzeństwem, za które został wykupiony bilet wstępu.
 4. Za dzieci do 12 roku życia uiszcza się pełną opłatę za bilet wstępu. Ze względów bezpieczeństwa bawiących się w Sali Zabaw „FIKU MIKU” dzieci, młodzieży powyżej 12 roku życia zabrania się korzystania z urządzeń obiektu.
 5. Z dzieckiem, za które została uiszczona pełna opłata za bilet wstępu na terenie Sali Zabaw „FIKU MIKU” może przebywać maksymalnie dwoje rodziców/opiekunów. Opiekunem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 6. Uiszczenie przez opiekuna lub rodzica opłaty za korzystanie z Sali Zabaw „FIKU MIKU” w żadnym wypadku nie stanowi powierzenia pracownikom obiektu opieki oraz nadzoru nad pozostawionym samodzielnie dzieckiem.
 7. Szczegółowy koszt pobytu określony jest w cenniku znajdującym się w Sali Zabaw „FIKU MIKU”.
 8. Dziecko, za które został opłacony bilet wstępu, otrzymuje kartę z chipem naliczającą czas pobytu. Przed opuszczeniem Sali Zabaw „FIKU MIKU” kartę należy zwrócić.
 9. W przypadku zagubienia karty magnetycznej pobiera się opłatę 20 zł”.
 10. Za zakupiony i niewykorzystany bilet wstępu oraz niewykorzystany czas pobytu, z przyczyn niezawinionych przez właściciela Sali Zabaw „FIKU MIKU”, nie przysługuje zwrot całości ani części ceny biletu.

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Pracownicy Sali Zabaw „FIKU MIKU” nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki lub nadzoru osoby dorosłej, pracownicy stanowią jedynie personel techniczny, służą pomocą oraz informacją w zakresie korzystania z obiektu (nie dotyczy dzieci pozostawionych w Sali zabaw pod nadzorem personelu, za które została uiszczona dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem).
 2. Pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez właściciela obiektu zdarzenia, krzywdy oraz szkody na osobie powstałe na terenie Sali Zabaw „FIKU MIKU”, w szczególności powstałe w wyniku:

– korzystania z Sali Zabaw „FIKU MIKU” i znajdujących się na jej terenie urządzeń i przyrządów               niezgodnie z Regulaminem;
– korzystania z Sali Zabaw „FIKU MIKU” i znajdujących się na jej terenie urządzeń i przyrządów niezgodnie instrukcjami i zaleceniami pracowników;
– niezastosowania się dzieci i/lub opiekunów lub rodzica do zaleceń pracowników;
– pozostawienia dziecka bez opieki dorosłego opiekuna lub rodzica;
– niezapoznania dziecka w zakresie prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Sali Zabaw „FIKU MIKU” i znajdujących się na jej terenie urządzeń;
– niedozwolonych zachowań określonych w pkt. 11 niniejszego Regulaminu;

(nie dotyczy sytuacji, w której szkoda nastąpiła wskutek zaniedbania ze strony Właściciela sali zabaw lub personelu)

 1. Właściciel Sali Zabaw „FIKU MIKU” nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających Regulaminu oraz zaleceń obsługi, jak również za szkody lub krzywdy powstałe w związku z niezgodnym z Regulaminem używaniem Sali Zabaw „FIKU MIKU” (nie dotyczy sytuacji, w której szkoda nastąpiła wskutek zaniedbania ze strony Właściciela sali zabaw lub personelu). Wszelkie roszczenia należy zgłaszać podczas pobytu w obiekcie lub w terminie 14 dni od daty pobytu w obiekcie. Podstawą zgłoszenia szkody oraz reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za usługi Sali Zabaw „FIKU MIKU” z dnia, w którym powstała szkoda.
 2. Rzeczy wartościowe, np. torbę można przekazać pracownikowi, aby schował w bezpiecznym miejscu, bez dostępu innych osób.
 3. Rzeczy znalezione lub pozostawione w szatni będą przechowywane przez okres czterech tygodni od dnia znalezienia, a po tym terminie właściciel Sali Zabaw „FIKU MIKU” będzie mógł oddać pozostawione rzeczy na cele charytatywne lub poddać je utylizacji.
 4. Za szkody wyrządzone wskutek nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, instrukcji lub poleceń obsługi lokalu, a także wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania odpowiadają rodzice/opiekunowie dzieci.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sala zabaw „FIKU MIKU” czynna jest w godzinach 10.00 – 20.00. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sali Zabaw „FIKU MIKU”, wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej itp.
 2. W razie wątpliwości, sprawy niejasne bądź nie rozstrzygnięte w niniejszym Regulaminie należy skonsultować z obsługą Sali Zabaw „FIKU MIKU”.